Ajankohtaista

Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta

Suomen ympäristöopisto SYKLI on julkaissut ympäristöministeriön rahoituksella yhdessä Lahden kaupunkiympäristön kanssa videosarjan, jossa tutustutaan kaupunkiympäristön ja kaupunkisuunnittelun eri näkökulmiin ja osallistumisen mahdollisuuksiin omassa elinympäristössä.

 

Videosarja on jaettu kuuteen aihealueeseen; kaupunkisuunnitteluun, liikkumiseen, kaupunkiluontoon, kulttuuriympäristöön, osallisuuteen ja tulevaisuuden kaupunkeihin. Ne on tarkoitettu puhuttelemaan etenkin nuoria ja nuoria aikuisia, mutta tyylin ja sisällön puolesta ne sopivat hyvin aikuisillekin. Videot toimivat itsenäisinä kokonaisuuksina, joita voivat hyödyntää työssään monet opettajat, kasvattajat, nuorisotyöntekijät ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijat.

 

Käy tutustumassa videoihin ja hyödynnä niitä opetuksessa ja asiantuntijatyössäsi!

Videot Syklin verkkosivuilla: www.kaupunkipeli.fi/videot

YouTubessa: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoWd8iMkU4bwWlglL2DWlVV0o2lXXjh9T

Tietosuojalaki uudistuu


EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tämä lisää tietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja asiakkaan oikeuksia valvoa omien tietojensa käyttöä. Lue lisää tietosuoja-asetuksesta täältä. Voitte myös tutustua MAL-verkoston tietosuojaselosteeseen täältä.

Kaikissa omien tietojen käsittelyyn ja tallentamiseen liittyvissä kysymyksissä voitte olla suoraan yhteydessä sähköpostilla

tero.piippo@tampereenseutu.fi

heli.suuronen@tampereenseutu.fi

3DYKS -hanke syväluotasi digitalisaation mahdollisuuksia kaupunkisuunnittelussa

3DYKS -hanke oli syksyllä 2017 tehty SAFA:n ja MAL-verkoston yhteisprojekti, jonka tavoitteena oli muodostaa yhdyskunta- ja rakennussuunnittelijoiden kesken kiteytynyt kehitysnäkemys ja visio digitalisaation tuomista mahdollisuuksista tehdä hyvää suunnittelua. Aihetta käsiteltiin case-esimerkkien avulla täydennysrakentamishankkeiden, uusaluesuunnittelun ja aluekehittämisen näkökulmista. Hankkeessa visioitiin arkkitehtien näkökulmasta, mitä digitalisaatio tarjoaa hyvälle suunnittelutyölle.

Case-kohteina hankkeessa olivat Lahden digikaava, Porin Karjarannan osallistava ja havainnollistava suunnittelu, Jyväskylän Palokunnanmäen kaava-, lähiympäristö- ja rakennussuunnittelun sekä rakennuslupaprosessin tietovirtojen mallintaminen sekä Tampereen yleiskaavan tietomallinnos. Lisää tietoa case-kohteista löydät täältä.

Hankkeen aikana vahvistui käsitys digitalisaation voimasta muuttaa suunnittelijoiden rooleja ja suunnitteluun liittyviä prosesseja. Digitaalisuus ei kuitenkaan voi korvata kaikkea suunnitteluun liittyvää työtä. Arkkitehtien visuaalisen työn tulos on edelleen ”lupaus laadusta”. Kaupunkiympäristön laatu koostuu myös ei-numeerisista tekijöistä, joiden tulkitseminen ja suunnittelu vaativat koulutusta, ammattitaitoa ja näkemystä. Tämän lupauksen roolia tulee nostaa esiin myös tulevaisuuden digitaalisessa kaavoituksessa. Lue lisää SAFA:n ammattipäivänä luoduista suunnittelun digitalisaation teeseistä täältä.

 

 

 

 

 

 

Seudullisesti merkittävien bio- ja kiertotalousalueiden kehittäminen ja kaavoitus -hanke on päättynyt

Seudullisesti merkittävien bio- ja kiertotalousalueiden kehittäminen ja kaavoitus -hanke on päättynyt

Hankkeen tavoitteena oli kytkeä bio- ja kiertotaloushankkeiden ja yrityspuistojen kehittäminen tiiviimmin maankäytön- ja liikenteen suunnitteluun sekä alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen. Erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla on tarpeen kartoittaa ja arvioda maankäytön suunnitteluperiaatteita ja -käytäntöjä, joilla bio- ja kiertotalousyritysten sijoittumista, logistisia ratkaisuja, kestävää kehitystä ja teollisuuspuistojen kehittämistä pystytään menestyksekkääksi edistämään ja ohjaamaan. Hankkeessa tarkasteltiin kaavojen sisältöjä ja suunnitteluprosessin laatua sekä bio- ja kiertotaloushankkeiden edistämistä eri kaavatasoilla ja osana alueiden toiminnallista suunnittelua.

Hankkeen aikana kävi selväksi, että seudullisella suunnittelulla ja kaavoituksella voi olla merkittävä rooli mittavien bio- ja kiertotalousalueiden edistämisessä ja niiden onnistuneessa toteuttaamisessa. Maakuntakaavalla voidaan edistää hankkeiden toteutumista osoittamalla merkittävien toimintojen periaatteelliset sijaintiratkaisut ja ohjaamalla yksityiskohtaisempaa suunnittelua maakuntakaavamääräyksillä. Vastaavaa ohjausta voidaan tehdä myös kaupunkiseututasoisella yleiskaavoituksella.

Jatkossa on oleellista millaisia ratkaisuja seututasoisessa kaavoituksessa tehdään, oli sitten kyse maakunta- tai yleiskaavoituksesta tai jostakin uudesta seututasoisesta kaavamuodosta. Kaavoituksella ei voida kuitenkaan ratkaista kaikkia bio- ja kiertotalousalueiden rakentamiseen liittyviä kysymyksiä. Kunnat tarvitsevat myös muunlaista yhteistyötä yrityspuistojen johtamisessa, viestinnässä ja lupa-asioiden hoitamisessa. Hankeen loppuraportti on nyt julkaistu. Löydät sen täältä.

Lisätiedot: tero.piippo@tampereenseutu.fi, 0400 388735, kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi, 040 1952852

Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus -hankkeen tarjouskilpailu on ratkennut

MAL-verkosto käynnisti vuoden alussa Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus -hankkeen tarjouskilpailun. Tarjouskilpailun voitti tiukassa kisassa Sitowise. Sitowise aloittaa yhdessä case-kaupunkien kanssa hankkeen suunnittelukohteiden analysoinnin keväällä 2018.

Hanke toteutetaan yhdessä MAL-verkoston, Kuntaliiton, Ympäristö- ja Liikenneministeriöiden, Liikenneviraston, Ely-keskusten ja maakuntien liittojen sekä suunnittelualueiden kaupunkiseutujen ja valitun konsultin tiiviinä yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on hakea ratkaisuja valtion liikenne- ja väyläratkaisujen ja kaupunkien kehittämisen yhteensovittamiseen. Tarkoituksena on löytää kaupunkiseutujen, valtion ja muiden keskeisten sidosryhmien yhteinen tahtotila ja välineet kun keskiössä ovat valittujen suunnittelukohteiden valtakunnallisten pääväylien, seudullisten reittien, kaupunkien joukkoliikenteen, pyöräily ja kävely-yhteyksien ja muun kaupunkirakenteen yhteensovitus ja kehittäminen seudullisessa MAL-työssä.

Työn keskiössä ovat ennalta valitut suunnittelukohteet ja niiden puitteissa analysoidaan eri osapuolten tavoitteita, tunnistetaan kipupisteitä, kehitetään ja testataan ratkaisu- ja toimintamalleja. Lopputuloksena on malleja ja suositukset hyviksi käytännöiksi ja menettelyiksi, joiden avulla keskeisten osapuolten ja toimijoiden yhdessä tekemistä kaupunkiseuduilla voidaan selkeyttää ja edistää. Hankkeen on määrä kestää kuusi kuukautta.

Lisätiedot: tero.piippo@tampereenseutu.fi, 0400 388735

Asemaviikot ja asemanseutujen käyttäjäkysely

Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Tekes, Liikennevirasto, Ympäristöministeriö sekä MAL-verkosto toteuttivat syksyn 2017 aikana asemanseutujen käyttäjäkyselyn osana Asemanseudut kaupunkikehittämisen ja markkinakokeilujen alustana -hanketta. Hankkeen tavoitteena on kehittää joustavampia työvälineitä asemanseutujen maankäyttöön ja edistää ilmastofiksujen, arkea helpottavien palvelujen ja markkinakokeilujen syntymistä asemille tai niiden välittömään läheisyyteen.  Asemanseutujen käyttäjäkysely tuotti runsaasti konkreettisia kehittämisideoita asemanseuduille. Kyselyn tulokset löytyvät asemanseudut.fi -sivulta.

Hanke jatkuu ensi vuonna Fiksu Assa -asemaviikoilla. Asemaviikoilla 16.4.-21.4.2018 Espoon, Helsingin, Lahden, Lempäälän, Tampereen ja Vantaan asemilla tarjotaan yrityksille maksutta mahdollisuutta kokeilla, myydä ja markkinoida kestävää liikkumista edistäviä ja arkea helpottavia palveluja. Hae yrityksesi kanssa tapahtumaan vastaamalla osallistujakyselyyn täältä. Asiakkaille asemaviikot tarjoavat mahdollisuuden tutustua uusiin palveluihin. Lisäämällä asemien vetovoimaa uusilla palveluilla, lisäämme myös julkisen liikkumisen houkuttelevuutta. Asemaviikoista löydät lisätietoja täältä.

 

Lisätietoja hankkeesta:
Suvi Anttila, YM, suvi.anttila@ym.fi, +358 295 250 208, Asemaviikko-tapahtuma: Heli Paavola, WitMill Oy, heli.paavola@witmill.fi, +358 50 428 0873

 

 

Tulevaisuuden asuntotuotannon suunnittelu -ARA:n, Kuntaliiton ja MAL-verkoston yhteisseminaari 13.12.2017 hotelli Arthurissa Helsingissä

Tulevaisuuden asuntotuotannon suunnittelu -ARA:n, Kuntaliiton ja MAL-verkoston yhteisseminaari hotelli Arthurissa Helsingissä 13.12.2017

 

ARA:n, Kuntaliiton ja MAL-verkoston järjestämän seminaarin keskiössä oli tulevaisuuden asuntotuotannon suunnittelu, sen uudet välineet ja eri sektoreiden välinen yhteistyö asuinalueiden suunnittelussa, asumisen palveluissa ja täydennysrakentamisessa. Teemaa lähestyttiin monipuolisesti niin MAL-sopimusmenettelyn, seudullisen asuntopolitiikan, kuin kuntien omien työvälineidenkin kautta.

Seminaarin avasi ARA:n johtaja Jarmo Lindén kysymällä, onko tulevaisuuden suunnittelu helpompaa kuin menneisyyden hallinta? Ympäristöministeriön hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo vastasi esitettyyn kysymykseen korostaen MAL-aiesopimusmenettelyjen ja yhteisen seudullisen asuntopolitiikan merkitystä kohtuuhintaisten asuntojen tuotannossa ja yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisyssä. Helsingin asunto-ohjelmapäällikkö Mari Randellin mukaan asuntotuotantoa pystytään tänä päivänä suunnittelemaan, mutta kyse on usein operatiivisten ja strategisten valintojen tekemisen vaikeudesta.  Seudullisen asuntopolitiikan arvo on yhteisen ymmärryksen muodostaminen käsillä olevista asioista ja sitoutuminen kaikkien yhdessä hyväksymiin tavoitteisiin.

Digitaalisuus, tiedolla johtaminen ja avoin data näyttävät olevan yhä merkittävämmässä roolissa osana tulevaisuuden asuntotuotannon suunnittelua. Seminaarin lopussa Mari Siivola toi esityksessään esiin hyvin sen, että epävarmuuden hallinnassa korostuu seudullisen yhteisen vision merkitys, strategisten painopisteiden määrittäminen ja yhteisen kehitysnäkemyksen saavuttaminen. Yhteisellä MAL-suunnittelulla voidaan siten ainakin osittain vaikuttaa sekä menneisyyden hallintaan, että tulevaisuuden asuntotuotannon suunnitteluun.

Seminaarin aineistot ladattavissa MAL-verkoston nettisivuilta.

 

Suomi kaupungistuu! Kaupungistuuko Suomi? BEMINE ja URMI hankkeiden seminaarisarja 1.-2.11.2017 Helsingin Kalasataman Kellohallissa

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston kaksi kaupungistumishanketta BEMINE (Beyond MALPE-coordination: Integrative Envisioning) ja URMI (Urbanization, Mobilities and Immigration) järjestivät yhdessä 1.-2.11.2017 kaupungistumisen tulevaisuutta käsittelevän yhteiskehittämis- ja vuorovaikutusfoorumien sarjan.

Seminaarissa pohdittiin muun muassa sitä, miten Suomen aluerakenne muuttuu tulevaisuudessa ja millaisia haasteita tulevaisuus tuo tullessaan suomalaisille kaupunkiseuduille. Lisäksi pohdittiin MRL-uudistusta ja kaupunkiseutujen roolia tulevaisuuden suunnittelujärjestelmässä.

Ensimmäisen päivän esitykset ovat saatavilla  BEMINE:n nettisivuilla.

Linkin takana on myös professori Raine Mäntysalon alustus päivän työpajoihin, tutkijoiden laatima materiaalipaketti ja päivän työpajojen tulokset.