Liikennejärjestelmien digiloikka

Digitalisaatiolla, resurssitehokkuudella ja jakamistaloutta ennakoivilla toimilla voidaan parantaa pysäköinnin käyttömukavuutta ja liikenteen sujuvuutta. Samalla uudet toiminnot vaikuttavat pysäköintipaikkojen määrän tarpeeseen ja normien muuttamiseen.

Useat kaupungit ovat viime vuosina tarkastelleet pysäköintipolitiikkaansa ja luoneet uusia pysäköintinormeja. Uusissakaan normeissa liikkumisen murrosta ei ole kovin vakavasti huomioitu. Liikkumisen murroksen vaikutuksesta liikenteen kokonaismäärään, eri kulkuvälineiden käytön tehokkuuteen tai pysäköinnin kokonaistarpeeseen on lähinnä maalailtu kehityssuuntia yksittäisen ilmiön kannalta, mutta ei ole tarkasteltu muutoksen suuruutta tai eri muutostekijöiden yhteisvaikutusta.

Tavoitteenamme on selvittää, miten ja kuinka nopeasti liikenteen murros kokonaisuutena vaikuttaa pysäköintiin. Lisäksi luomme kasvuseuduille menetelmiä tulevan muutoksen huomioimiseen jo tämän päivän pysäköintiratkaisuissa.

Tutkimuksessa kestävän liikkumisen asemasta kuntien poliittisessa päätöksenteossa selvitämme, miten kestävän liikkumisen suunnitelmia tai muita suunnitelmia, joissa kestävällä liikkumisella on merkittävä rooli, käsitellään kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Työssä selvitetään myös erilaisia laadullisia ja mitattavia tekijöitä, jotka vaikuttavat suunnitelmien hyväksyttävyyteen. Työn lopputuloksena tunnistetaan sellaisia ominaisuuksia tai toimintatapoja, jotka vaikuttavat päätöksentekijöiden valintoihin kestävää liikkumista koskevien suunnitelmien tai ohjelmien suhteen, ja eritellään näitä kokonaisuuksiksi.

Hankkeet ja kehittämiskokonaisuudet

  • HANKE: Uudet pysäköintiratkaisut osana älykkäitä liikennejärjestelmiä. MAL-verkoston koordinaatio, Helsingin seutu: HSL ja HSY, Lahden kaupunki, Tampereen kaupunki ja Tampereen kaupunkiseutu. Selvitys ja skenaariotyö. Toteutus 2016-2017.
  • HANKE: Tutkimus kestävän liikkumisen asemasta kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Strafica, Ympäristöministeriö, Liikennevirasto, Helsingin seutu/ Helsingin kaupunki, Turun seutu, Oulun seutu, MAL-verkoston koordinaatio. Toteutus 5-12/2016.
  • Resurssiviisaan liikenteen suunnittelun tukeminen: kaupunkialueen harvaan asutun reuna-alueen kutsuliikenne, kuljetusten yhdistely ja logistiikka, julkisten ja yksityisten palveluiden yhdistely, kuljetustarpeen vähentäminen digitalisaatiolla. Yhteydet joustavan maankäytön suunnittelun työpakettiin. Hyvät käytännöt jakoon, nopeat kartoitukset, pilottikokeilut. Koko verkosto. Toteutus 2016-2018.
  • MaaS (liikkuminen palveluna) ja LaaS (logistiikan älykkäät palvelut elinkeinoelämän toiminnan tueksi) -sovellusten kehittämismahdollisuudet kaupunkiseuduilla. Joukkoliikennejärjestelmän älykkyyttä lisäävät sovellukset seututasolla. Yhteydet asemanseutujen ja joustavan maankäytön suunnittelun työpaketteihin. Hyvät käytännöt jakoon, nopeat kartoitukset, pilottikokeilut. Koko verkosto. Toteutus 2017-2018.
  • Kestävän kaupunkiliikenteen verkostoyhteistyö, yhteydet HINKU-kuntien verkostoon ja LIVE-verkostoon. Hyvät käytännöt jakoon, pilottikokeilut. MAL-verkoston koordinaatio, Liikennevirasto, Liikenne- ja viestintäministeriö, Motiva, Suomen ympäristökeskus, Ympäristöministeriö. Toteutus 2016-2018.

Yhtymäkohdat muihin hankkeisiin

Liittyy hallituksen ”Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen”-kärkihankkeeseen, Liikennekaari-uudistustyöhön sekä tuottaa erityisiä teemoittaisia yhteistyömahdollisuuksia kasvukäytävähankkeisiin.