Joustava maankäytön suunnittelu

Tavoitteenamme on selvittää, miten digitalisaatio muuttaa asukkaiden ja kävijöiden palvelutarpeita ja miten se pitäisi ottaa huomioon monikeskuksisen kaupunkiseudun maankäytön suunnittelussa. Työn tavoitteena on parantaa digitaalisten palveluverkkojen suunnitteluprosessin tiedollista perustaa ja tuottaa tietoa siitä, miten digitaalisten palveluverkkojen suunnittelu on liitettävissä osaksi maankäyttöä ja suunnittelua. Lisätavoitteena on kehittää digitaalisten palveluverkkojen suunnittelun apuvälineeksi eräänlainen digitaalisten palvelujen kehittämisen polku kaupunkien digitalisaatiokehityksen seurantaan.

Kartoitamme liikenteessä ja maankäytössä käytetyt nykyiset yhteistyömenetelmät ja käytännöt sekä arvioimme niiden ominaisuuksia ja hyödynnettävyyttä erikokoisilla ja yhdyskuntarakenteeltaan erilaisilla kaupunkiseuduilla. Arvioimme uusien yhteistyömenetelmien tarvetta ja odotuksia muuttuvassa toimintaympäristössä ja esitämme suositukset niiden toteuttamiseksi.

Periaatekaavoitus ja GIS-kaavoitus
 -hankkeessa kehitämme edelleen jo luotuja periaatekaavoituksen malleja ja sovellamme niitä seutujen case-esimerkkeihin.

Hankkeet ja kehittämiskokonaisuudet

  • HANKE: Palveluverkkojen tulevaisuus digitalisaatiota hyödyntäen: miten digitalisaatio muuttaa asukkaiden ja kävijöiden palvelutarpeita ja miten se pitäisi ottaa huomioon monikeskuksisen kaupunkiseudun maankäytön suunnittelussa? Selvitys ja Kymppi-Moni-jatkotyö. MAL-verkoston koordinaatio, Tampereen kaupunkiseutu, Jyväskylän kaupunki, Kymppi-Moni-kaupungit. Toteutus 2016.
  • HANKE: Periaatekaavoituksen uudet mallinnukset ja GIS-aluesuunnittelun menetelmäkokeilut. Teemakohtaiset kaavat ja seudulliset strategiset visiot (yhteys asemanseututarkastelun innovaatiokaavaan). SAFAn AdHoc-kehittämisryhmä, Jyväskylän kaupunki, Tampereen kaupunkiseutu, Lahden seutu. Toteutus 2017-2018.
  • HANKE: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kartoitus ja kehittäminen. Kartoitus. Koko verkosto, Toteutus 2017.
  • HANKE: Biotalouden ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kaupunkiseuduilla. Tehtyjen ja valmisteilla olevien selvitysten kartoitus ja biotalousalueiden profilointi, yhteiset suunnitteluperiaatteet ja -ohjeet. MAL-verkoston koordinaatio, Ympäristöministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, pilottiseudut. Toteutus 2017-2018.
  • Osallistuminen tulevaisuuden elinvoimakunnan, kaupunkiseudun ja maakuntatason valtakunnalliseen suunnittelutyöhön. Seudullisen strategisen suunnittelun roolin etsiminen, lainsäädäntötyötä tukevien keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Koko verkosto. Toteutus 2016-2018.

 

Yhtymäkohdat muihin hankkeisiin

Liittyy hallituksen ”Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen”-kärkihankkeeseen.